Transparència

L’ENTITAT

Organigrama

Organigrama 2023

Dades econòmiques

A què destinem els diners

Prop d’un 25% dels ingressos de la Fundació Llegat Roca i Pi es destinen a convenis, projectes en aliança amb altres entitats i ajuts directes, mentre que la meitat dels ingressos es destinen a la Residència de gent gran.

Dins dels programes d’acció social trobem el Programa de convenis amb entitats socials, per tal de contribuir a l’acompanyament que fan aquestes entitats a persones i famílies en situació d’exclusió, i el Programa de projectes en aliança, que inclou projectes en els àmbits d’habitatge i gent gran, sensellarisme i inserció laboral.

Destinació ingessos Fundació Roca i Pi

Documentació

Estatuts

Protocol Codi de conducta sobre inversions financeres

Certificat Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya

Memòries

Memòria 2022

Memòria 2021