Transparència

L’ENTITAT

Organigrama

Organigrama 2023

Dades econòmiques

A què destinem els diners

Més del 60% dels ingressos de la Fundació Llegat Roca i Pi es destinen al servei de la Residència assistida per a gent gran. Destaca també l’aportació econòmica als Programes d’ajuts (un 23% dels ingressos l’any 2021). Aquesta és una aportació que s’ha anat incrementant durant els últims anys. Dins d’aquests programes trobem el Programa de convenis amb entitats socials, per tal de contribuir a l’acompanyament que fan aquestes entitats a persones i famílies en situació d’exclusió, i el Programa de projectes en aliança, que inclou projectes en els àmbits d’habitatge i gent gran, sensellarisme i inserció laboral.

Ingressos 2021 Fundació Roca i Pi
Destinació ingessos Fundació Roca i Pi
Distribució despeses 2021 Fundació Roca i Pi

Els comptes clars

Compte de resultats 2021

Documentació

Estatuts

Protocol Codi de conducta sobre inversions financeres

Certificat Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya

Memòries

Memòria 2021