Entitats

PROGRAMA DE CONVENIS AMB ENTITATS

Les entitats amb qui la Fundació Llegat Roca i Pi ha establert un conveni per donar suport a la seva acció social i acompanyament a diferents col·lectius són:

Acordeón oculto

fffgfgfINSERCIÓ LABORAL: FORMACIÓ I TREBALL | En aliança amb Fundació Roca i Pi

Associació ASPANIN

 

Missió de l’entitat

ASPANIN treballa perquè les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin una vida com tothom: treballin, tinguin una vida independent, es formin, passegin i gaudeixin del seu temps de lleure. Per aconseguir-ho, treballen per a obtenir recursos econòmics que permetin disposar d’educadors, tècnics, voluntaris, instal·lacions adaptades, etc.

Projecte presentat

Servei de Lleure: pretén atendre a persones amb DID en tant que recurs especialitzat i estructurat per a satisfer necessitats, expectatives i demandes en l’àmbit cultural, esportiu, recreatiu i turístic. Es tracta d’una plataforma per millorar l’autonomia personal i social, i que faciliti la seva inclusió a la societat.

VEURE WEB

Associació cívica La Nau

 

 

Missió de l’entitat

Servir de pont entre les empreses amb excedents de producció i les entitats i organitzacions que atenen col·lectius en risc d’exclusió social

Projecte presentat

Aportacions a entitats socials de Badalona destinades a les persones usuàries, sobretot productes d’higiene i de la llar.

VEURE WEB

Associació Cehda-Conreu Sereny

 

Associació per al desenvolupament cultural, ambiental i humà (CEHDA)

VEURE WEB

Generar oportunitats locals i sostenibles que permetin, tant a comunitats rurals a Ghana com a persones migrades a Catalunya, viure dignament.

 

Conreu Sereny

VEURE WEB

Recuperar terres agrícoles periurbanes; produir i distribuir bons aliments cuidant el nostre entorn natural, divulgar la necessitat que tenim com a societat de cuidar molt més la pagesia i en general tot el sector primari i en aquest sentit, afavorir la formació i integració de persones en situació de precarietat.

Projecte presentat

Xarxa d’Ambaixadores Migrambientals: projecte que té com a objectiu millorar la inserció sociolaboral de persones migrades, posant un èmfasi especial en l’economia verda, tot facilitant informació, assessorament i capacitacions en interculturalitat a empreses del sector.

 

Associació ISIL

 

Missió de l’entitat

Educativa: educar per aconseguir l’autonomia. Entenen com a educació l’acompanyament en aquest procés, on l’educant ha de participar activament.

Integradora: Les persones han de prendre part activa en la creació de l’ideal de societat on tothom tingui cabuda. Entenen també que l’esser humà és un ésser social per naturalesa, i per tant la seva socialització ha d’anar encaminada a viure interactuant amb diferents relacions humanes, en cada un dels àmbits de la seva vida, familiar, laboral, oci, social o formatiu.

Projecte presentat

Casa de la Pau: pis que acull a 4 estudiants sense ingressos o amb ingressos limitats que necessiten viure a Barcelona per continuar els seus estudis no obligatoris.

VEURE WEB

Associació La Rotllana

 

Missió de l’entitat

Contribuir al desenvolupament personal i social dels infants, adolescents i joves des de l’educació no formal. Oferir oportunitats, suport al jovent i compromesos amb el desenvolupament comunitari. Els principals àmbits d’actuació des de l’educació en el lleure són la cultura, la cooperació internacional, l’esport i l’acció sociocomunitària.

Projecte presentat

Inclusió social d’infants i adolescents en situació de risc d’exclusió social mitjançant dinàmiques d’aprenentatge i servei i apoderament des del lleure.

VEURE WEB

Associació Noves vies

 

Missió de l’entitat

Donar resposta a les necessitats jurídiques de persones nouvingudes i en especial als menors immigrants en situació de desemparament, composada per diferents professionals, per tal de garantir l’acompanyament jurídic i social.

Projecte presentat

Donar suport a la continuïtat del projecte.

 

Associació Kalizor

 

 

Missió de l’entitat

L’Associació KALIZOR és una organització sense ànim de lucre, ubicada al barri de Sant Roc de la ciutat de Badalona, que treballa pels infants, joves i les seves famílies, per tal de donar-los suport conjuntament amb els centres educatius del territori, altres entitats i serveis del mateix.

Projecte presentat

Activitats de suport educatiu amb joves, conjuntament amb l’activitat esportiva mixta, per a nois i noies de Sant Roc, i majoritàriament d’ètnia gitana.

Associació Ponts per la Pau

 

Missió de l’entitat

Ajudar en la incorporació, adaptació i integració de persones immigrades a la nostra societat, conscienciar la població sobre les desigualtats mundials i les problemàtiques que se’n deriven, realitzar activitats d’ajuda humanitària en l’àmbit internacional, contribuir a millorar la cohesió social i la convivència de les persones en situació de risc social i treballar en xarxa amb altres entitats.

Projecte presentat

Suport en la recerca d’espais nous al barri d’Artigas, marc físic on viu la majoria d’alumnat. Treball a les tardes. Disposar de mitjans audiovisuals per a fer les classes més facilitadores.

VEURE WEB

Associació Obaido

 

Missió de l’entitat

Oferir una alternativa realista i responsable de lleure adaptat a Badalona, amb l’objectiu de créixer i apostar per una ciutat inclusiva.

Projecte presentat

Generació de noves activitats, algunes de les quals ja s’han iniciat (Esplai Obaido, Casal, Xerrades de suport a les famílies…).

VEURE WEB

Fundació Acollida i Esperança

 

Missió de l’entitat

Promoure espais d’acollida per a persones en situació d’exclusió social amb la finalitat d’acompanyar-les i donar oportunitats de canvi, tant pel que fa a la millora de la seva qualitat de vida com a la seva promoció com a persones.

Projecte presentat

SOPS: Servei d’odontologia que proporciona atenció bucodental bàsica a persones amb risc d’exclusió social i sense possibilitats econòmiques per a un tractament privat.

SAVA: Servei que presta acompanyament socioeducatiu i emocional amb l’objectiu que la persona visqui de manera més autònoma. També s’afavoreix la inserció social i laboral i es dona suport en la recerca d’habitatge.

VEURE WEB

Associació Salut Mental Barcelonès Nord

 

Missió de l’entitat

Oferir orientació, atenció i suport a persones afectades per un problema de salut mental i a les seves famílies amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Projecte presentat

Programa de voluntariat i Club Social.

 

Fundació Ared

 

Missió de l’entitat

Promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia, mitjançant l’obertura de processos de formació i acompanyament integrals alhora que es treballa per a la seva incorporació al mercat de treball.

Projecte presentat

Cursos de formació del sector tèxtil per a dones, amb possibilitats d’incorporació al mercat de treball ordinari.

VEURE WEB

Fundació Amics de la Gent Gran

 

Missió de l’entitat

Lluitar contra la soledat i la marginació a les que queden exposades milers de persones grans mitjançant l’acompanyament emocional de persones voluntàries i sensibilització de la societat, amb el desenvolupament de projectes i campanyes.

Projecte presentat

Projecte d’acompanyament afectiu a persones grans per a fomentar el seu benestar emocional i la seva implicació social. L’acció social es concreta en:

  1. Visites o trucades d’una persona voluntària a una persona gran amb l’objectiu de crear un vincle d’amistat.
  2. Participació en activitats de socialització que es realitzen el l’entorn més proper, amb altres persones grans i voluntàries de l’entitat, així com d’altres projectes de la ciutat amb qui col·laborem.
  3. Treball en xarxa amb els diferents agents de cada territori per promoure el voluntariat i la coordinació de recursos per a les persones grans.

VEURE WEB

Fundació Ateneu Sant Roc

 

Missió de l’entitat

Ajudar en el desenvolupament integral de la població del barri de Sant Roc de Badalona a través de l’educació, oferint especial atenció als infants i a les persones més necessitades.

Projecte presentat

Donar suport al projecte “Seguir rodant” i a la tasca de l’entitat, especialment al treball amb infants i joves i al treball comunitari.

VEURE WEB

Càritas Diocesana de Barcelona

El conveni amb Càritas és per a la targeta solidària per adquirir aliments i s’hi inclouen un total de 10 parròquies de Badalona.

Fundació Catalunya Amèrica

 

Missió de l’entitat

Generar, des d’una vessant cultural àmplia i des d’una vessant social i humanitària, suport a persones que es troben en situació de dificultat econòmica i social.

Projecte presentat

Manteniment estructures i instal·lacions, amb obres d’arranjament pendents. Recerca d’alternatives innovadores i millores per donar més sentit al projecte.

VEURE WEB

Fundació Catalunya La Pedrera

 

Missió de l’entitat

Generar, des d’una vessant cultural àmplia i des d’una vessant social i humanitària, suport a persones que es troben en situació de dificultat econòmica i social.

Projecte presentat

Manteniment estructures i instal·lacions, amb obres d’arranjament pendents. Recerca d’alternatives innovadores i millores per donar més sentit al projecte.

VEURE WEB

Fundació Espai, Natura i Joventut

Missió de l’entitat

Educar a la ciutadania, i molt especialment a infants i joves, per a la inclusió i la transformació social

Projecte presentat

La Brúixola: un servei d’intervenció socioeducativa diürn que funciona fora de l’horari escolar per afavorir la socialització i  la inclusió social incidint, mitjançant programes socioeducatius, en la prevenció i detecció de situacions de vulnerabilitat i/o risc social.

VEURE WEB

Fundació Integramenet

 

Missió de l’entitat

Lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a partir de la dignitat humana de qualsevol ciutadà per afavorir una comunitat més cohesionada i justa principalment en els barris d’El Raval, Santa Rosa i Safarejos de Santa Coloma de Gramenet.

Projecte presentat

Servei d’acollida: un espai de relació d’estima i confiança per posar-se al costat de la persona atesa i acompanyar-la allà on decideixi que pot i vol anar. Orientació, acompanyament i/o derivació de les persones ateses a altres recursos, ja siguin públics o privats, de la xarxa assistencial.

VEURE WEB

Fundació JOV

 

Missió de l’entitat

Fundació JOV treballa creativament per a l’acompanyament i formació de joves i infants. De manera innovadora, potencia valors per a la salut i el benestar emocional dins de la comunitat educativa.

Projecte presentat

Projecte educatiu i social que desenvolupa i posa en pràctica programes d’aprenentatges per a infants i joves de les escoles i instituts de Badalona com l’escola Itaca. L’objectiu és reduir l’índex de fracàs escolar a través de l’orientació i alhora acompanyar també els professionals de l’educació.

VEURE WEB

Fundació Mambré

Missió de l’entitat

Oferir serveis d’habitatge digne a les entitats que porten a terme un pla de reinserció social integral per a tota persona sense llar.

Projecte presentat

Projecte Llars Badalona-Enllaç. Proporciona allotjament residencial temporal digne i adequat a persones en situació d’exclusió social que surten de l’àmbit penitenciari, que no disposen de suport familiar o xarxa relacional i que estan en seguiment per part d’alguna de les entitats, possibilitant processos d’inclusió social i posant un especial èmfasi en l’acompanyament individualitzat de les persones ateses.

VEURE WEB

Fundació Pere Tarrés

 

Missió de l’entitat

La Fundació Pere Tarrés és una organització d’acció social i educativa dedicada a la promoció de l’educació en el lleure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l’enfortiment del teixit associatiu. Amb el temps la seva acció s’ha ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

Projecte presentat

Projecte que promou la participació d’infants en situació de vulnerabilitat social en les activitats d’educació en el lleure organitzades pels centres d’esplai de la Badalona mitjançant un sistema de beques. També dona suport als centres a través de la formació dels seus monitors/es, el treball en xarxa i el suport i acompanyament en el seu dia a dia.

VEURE WEB

Fundació Salut Alta

 

Missió de l’entitat

Entitat comunitària sense ànim de lucre que promou l’acompanyament i el desenvolupament dels infants, adolescents, famílies i dones en situació de vulnerabilitat del barri de La Salut Alta (Badalona) a través de projectes socioeducatius, dinamització comunitària, promoció del voluntariat, treball en xarxa i incidència pública, perquè arribin a ser membres actius de canvi vers una societat més cohesionada i més justa.

Projecte presentat

Educant per créixer: projecte d’intervenció socioeducativa amb 120 infants i adolescents del barri de la Salut Alta. Inclou treball d’hàbits, suport a l’aprenentatge i l’estudi, educació emocional, educació en el lleure, acció comunitària, atenció a la diversitat, alimentació saludable, participació i voluntariat, orientació en l’itinerari formatiu.

El projecte té lloc en horari extraescolar i es divideix en diferents activitats i serveis en funció de la situació socioeconòmica i necessitats educatives dels infants. A més a més, inclou un treball d’acompanyament i formació a famílies en coordinació amb centres educatius i serveis socials.

VEURE WEB

Fundación Paliaclinic

 

Fundació Paliaclinic

Missió de l’entitat

Acompanyar, alleujar i donar suport a qui està passant per un moment únic vinculat a la malaltia avançada o al final de la vida, per humanitzar l’experiència del patiment i fer-lo més tolerable.

Projecte presentat

Atenció psicològica i suport emocional a població infantil i juvenil i a les seves famílies ateses a Unitats de Cures Pal·liatives com la de l’Hospital Germans Trias i Pujol.

VEURE WEB

ISOM

Missió de l’entitat

Atendre les persones, especialment infants, adolescents, joves i les seves famílies, per millorar i promoure la seva autonomia, capacitats i qualitat de vida, mitjançant projectes d’acció social especialitzada, amb una atenció relacional de proximitat i individualitzada.

.

Projecte presentat

Servei de Prevenció de la Violència contra els Infants de Badalona. És un servei que vol avançar en la protecció dels drets dels infants sota la convicció que la violència ha de sortir de la intimitat per ser visibilitzada com una preocupació social, amb la premissa d’eradicar la violència, crear espais segurs i fomentar els bons tractes i l’educació respectuosa com una responsabilitat comuna i compartida. Orientació, assessorament i suports psicològic i jurídic.

.

VEURE WEB

NOVACT

Projecte presentat NOVACT i Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU 

Programa Vitamina, programa socioeducatiu per joves entre 13 i 17 anys per desenvolupar habilitats de lideratge ètic en joves en risc d’exclusió social per a la transformació personal dels i les joves i dels seus entorns d’influència.

Amb el Programa Vitamina es forma a joves perquè esdevinguin referents positius, treballant les habilitats emocionals i socials. Es treballen les seves capacitats per a que les desenvolupin en els seus espais de socialització, tant a nivell personal, relacional i social.

VEURE WEB

Projecte "Portes obertes" (Unitat Psiquiatria Can Ruti)

Suport a l’anàlisi i la gestió de dades del projecte “Portes Obertes” de la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol, unitat pionera en el model d’hospitalització de portes obertes.